Säännöt

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Oriveden mielenterveysyhdistys Lumo ry
Orivesi


2§ YHDISTYKSEN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää henkistä hyvinvointia, yhdistää ja aktivoida
yhdistyksen kotipaikalla ja sen lähikuntien alueella asuvia mielenterveyskuntoutujia ja heidän läheisiään, edistää jäsentensä mielenterveyttä, kehittää mielenterveyspalvelujen saatavuutta, laatua ja tasoa sekä tehdä ennalta ehkäisevää mielenterveystyötä. Yhdistys vaikuttaa siihen, että mielenterveyspalveluja tarvitsevien erityistarpeet otetaan kunnissa huomioon palveluita suunniteltaessa ja niistä päätettäessä.


3§ YHDISTYKSEN TOIMINTAMUODOT
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää voittoa tavoittelematta vertaistukea työpajatoimintaa, keskustelu ja valistustilaisuuksia, eri harrastusalojen kerhoja, opintotoimintaa sekä retkiä ja matkoja jäsenilleen.
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kerää jäsenmaksua, hakee erilaisia
avustuksia, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja järjestää asianomaisella
luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia. Lisäksi yhdistys voi harjoittaa sellaista
ansiotoimintaa, joka liittyy välittömästi yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen
ja jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

4§ JÄSENET
Yhdistyksen jäsentyypit ovat varsinaiset jäsenet, ainaisjäsenet, kannatusjäsenet
sekä kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Varsinaiset jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä asiasta kiinnostunut yksityinen
henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksena ja toiminnan ja jonka hallitus
hyväksyy.
Ainaisjäsenet
Ainaisjäseneksi pääsee varsinainen jäsen maksamalla kertaluontoisesti syyskokouksen vahvistaman ainaisjäsenmaksun vapautuen vuotuisesta jäsenmaksuvelvollisuudesta. Ainaisjäsen on yhdistyksen varsinainen jäsen. 

Kannatusjäsenet
Kannatusjäseneksi voi päästä yhdistyksen toiminnan tukemisesta kiinnostunut
yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja rekisteröity säätiö, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan ja jonka hallitus hyväksyy.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet
Kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen kokous voi kutsua erityisesti ansioituneen
puheenjohtajansa. Yhdistyksellä voi olla vain yksi kunnianpuheenjohtaja
kerrallaan. Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous tai hallitus voi kutsua yhdistyksen
toiminnassa ansioituneen jäsenensä.
Jäsenmaksu
Jäseniltä perittävien vuotuisen jäsenmaksujen, ainaisjäsenmaksun ja
kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniapuheen johtajan
ja kunniajäsenten ei tarvitse maksaa vuotuista jäsenmaksua.
Kuluvan vuoden jäsenmaksun laiminlyönyt jäsen ei saa käyttää äänioikeuttaan
yhdistyksen syyskokouksessa.
Jäsenen eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen
kokouksessa pöytäkirjan merkittäväksi.
Jäsenen eronneeksi katsominen
Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa
maksamatta vähintään yhden (1) kalenterivuoden ajan.
Jäsenen erottaminen
Yhdistys voi erottaa jäsenen, jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.


5§ JÄSENTEN PÄÄTÖSVALLANKÄYTTÖ
Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksissa.


6§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Sääntömääräiset kokoukset
Yhdistyksen. on pidettävä joka vuosi kaksi (2) sääntömääräistä kokousta.
Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
syksyllä ennen joulukuun 15.päivää. Yhdistyksen kevätkokous pidetään
hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.
Ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1//10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti vaatii, jolloin kokous on
pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen
esittämisestä, tai kun yhdistyksen kokous niin päättää.
Yhdistyksen kokousten asiat
Yhdistyksen kokouksissa käsitellään ne asiat, jotka on kokouskutsussa mainittu ja
ne hallituksen esittämät asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi, kuitenkin
huomioon ottaen yhdistyslaissa mainitut kokouskutsua koskevat määräykset.
Yhdistyksen syyskokouksen ja yhdistyksen kevätkokouksen sääntömääräiset asiat
on eritelty tarkemmin edempänä.
Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on joko lähetettävä
kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaistava yhdistyksen kotipaikalla ilmestyvässä
sanomalehdessä aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään yhtä (1) viikkoa
ennen kokousta.
Äänioikeus ja vaalit
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella paikalla olevalla yhdistyksen varsinaisella
jäsenellä (1) ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä, paitsi jos on sen tyyppinen, että se
yhdistyslain mukaan vaatii hyväksytyksi tullakseen säännöissä määrätyn
määräenemmistön. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa. Vaaleissa äänestys on suoritettava umpilipuin, jos
yksikin (1) äänivaltainen jäsen niin vaatii.
Aloiteoikeus
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen
päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


7§ YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
kullekin jäsentyypille seuraavalle kalenterivuodelle
6. Päätetään hallituksen jäsenille ja tilin- tai toiminnantarkastajille maksettavista
palkkioista
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä varajäsenet
8. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä
varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia seuraavaksi kalenterivuodeksi
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10.Kokouksen päättäminen


8§ YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien
antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Kokouksen päättäminen


9§ HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut
puheenjohtaja ja kahdesta kuuteen (2-6) varsinaista jäsentä sekä yhdestä
kolmeen (1-3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun
vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen puheenjohtajan mielipide
ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen hallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti:
1. Toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset
2. Johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa
3. Vastata yhdistyksen taloudesta
4. Pitää jäsenluetteloa
5. Tehdä yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös
6. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
7. Hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa
8. Hyväksyä ja erottaa varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet
9. Valita ja erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
10.Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii


10§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi
yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


11§ TILIT JA TILINTARKASTUS/TOIMINNANTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava
toiminnan- tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen
kevätkokousta. Toiminnan- tai tilintarkastajille on annettava kirjallinen lausunto
hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen tilin- tai toiminnantarkastajan tai –tarkastajien ja varatilin- tai
varatoiminnantarkastajan tai –tarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

12§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä

yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä

annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai

yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään

yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen kokouksessa määrättävällä

tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen vara samaan

tarkoitukseen.